Frederick Varley, 1937, Night Ferry

Frederick Varley, 1937, Night Ferry