Alma Thomas, Untitled (Music series), 1978

Alma Thomas, Untitled (Music series), 1978